Korzystanie z Serwisu

Regulamin świadczenia usług sklepu

sklep.opale.pl

 

Postanowienia ogóle

§1.

 1. Właścicielem sklepu internetowego Sklep.opale.pl, zwanego dalej Sklepem jest Piotr Tomaszewski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Arlekin Piotr Tomaszewski z siedzibą w Krakowie (30 – 074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79 zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7931517559, REGON 180320185, wpisana do CEIDG.

 2. Regulamin określa zasady świadczonych usług w Sklepie.

 3. Rejestracja w Sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 4. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: opale@opale.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: (+48) 665295959 w godz. 10.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku oraz w formie pisemnej na adres siedziby Arlekin Piotr Tomaszewski.

§2.

 1. Sklep korzysta z plików Cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://sklep.opale.pl/cookies.php

 2. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§3.

 1. Przez Użytkownika rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolności prawną, które w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu, ale nie dokonały Zamówienia.

 2. Przez Zmawiającego rozumie się osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolności prawną, a które dokonały Zamówienia w Sklepie.

 3. Przez Konsumenta rozumie się Użytkownika lub Zamawiającego będącego osobą fizyczną z przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika lub Zamawiającego dotyczą również Konsumenta, chyba, że wskazano inaczej.

 4. Przez Zamówienie rozumie się zakup wyrobów oferowanych w Sklepie.

 5. Przez Sprzedającego rozumie się właściciela Sklepu, o którym mowa w §1. ust. 1 Regulaminu.

 6. Przez Dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sklep

§4.

 1. Sklep jest internetowy sklepem jubilerskim, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać biżuterię i kamienie. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów oraz świadczy usługę "Newsletter" za pośrednictwem Sklepu.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 3. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 

Składanie zamówień

§5.

 1. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedający oraz Zamawiający.

 2. Ceny wyrobów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową (opale@opale.pl).

 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Informacje o wyrobach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o wyrobach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§6.

 

 1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, należy wybrać właściwe towary do zakupu i dodać je do koszyka, a następnie kliknąć przycisk „zamów”. W dalszej kolejności należy:

  1. w przypadku nowych Użytkowników – zarejestrować się na stronie Sklepu (http://sklep.opale.pl/create_account.php) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz. Pola obligatoryjne do wypełnienia zostały oznaczone czerwoną gwiazdką (*) lub

  2. w przypadku wcześniej zarejestrowanych Użytkowników – zalogować się na stronie Sklepu (http://sklep.opale.pl/login.php).

 2. Po rejestracji i/lub zalogowaniu Użytkownik wybiera preferowaną formę wysyłki i adres do wysyłki. Odbiór Zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Sklepu bez dodatkowej opłaty w godzinach pracy, tj. 10.00 – 18.00. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście również na Giełdach Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu takiej możliwości.

 3. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 2 Użytkownik klika „kontynuuj” i zostaje przeniesiony na stronę wyboru sposobu płatności. Sklep przewiduje następujące formy płatności:

  1. Przelew bankowy – zapłata przed otrzymaniem zamówienia,

  2. Gotówką przy odbiorze – zapłata dokonywana przy odbiorze osobistym,

  3. Płatność pobraniowa – zapłata dokonywana przy odbiorze zamówienia w przypadku wyboru opcji wysłania zamówienia.

Dane do przelewu: ARLEKIN Piotr Tomaszewski ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30 - 074 Kraków, mBank 69 1140 2004 0000 3002 5230 0486

 1. Po wyborze sposobu płatności Użytkownik klika „kontynuuj” i zostaje przeniesiony na stronę podsumowania. W momencie kliknięcia „potwierdź zamówienie” zamówienie uznaje się za złożone.

 2. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia, a następnie w terminie 3 dni roboczych Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Zmawiającego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

  1. zaakceptowania Zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu kliknięcia „potwierdź zamówienie”,

  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Zmawiającego.

 3. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie Sklepu.

 4. Kontroferta jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Zmawiającego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu.

Wysyłka

§7.

 1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Zamawiającego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie, a w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem lub odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy. W przypadku zaksięgowania wpłaty po godzinie 15.00 realizacja Zamówienia zaczyna się następnego dnia roboczego.

 3. Zamówienie wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczane jest w terminach podanych na stronie http://www.poczta-polska.pl/. Zamówienie wysyłane za pośrednictwem kuriera dostarczane jest w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

 4. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Użytkownik lub Zmawiający może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Wysyłka" (http://sklep.opale.pl/shipping.php).

 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Zamawiającym.

 6. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty.
  W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu
  Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego na wskazany adres e-mail: opale@opale.pl

Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§8.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 2. działalność Użytkownika lub Zamawiającego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika lub Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,

 5. Użytkownika lub Zamawiającego dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 6. Użytkownika lub Zamawiającego w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 7. podane przez Użytkownika lub Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 1 pkt 7) należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany przez Użytkownika lub Zamawiającego adres e-mail. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika lub Zamawiającego.

 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika lub Zamawiającego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail lub na adres siedziby Sprzedającego.

 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 5. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

§9.

 1. Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie
  i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia otrzymania wyrobu lub od dnia zawarcia umowy zgodnie z
  §5 ust. 10. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od mowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza http://sklep.opale.pl/wzor-odstapienia.pdf i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres opale@oplae.pl, w formie pisemnej, na adres Galeria Świat Kamieni – Arlekin Piotr Tomaszewski, ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30 – 074 Kraków. Jednocześnie Konsument może odesłać Sprzedającemu towar.

 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi, potwierdzenie odebrania świadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta, adres e-mail.

 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzecz.

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 365 dni na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym. Kosztem zwrotu towaru jest obciążony Sprzedający jeśli:

 1. zwrot towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera zamówionego przez Sprzedającego.

 2. towar jest odpowiednio zabezpieczony przez Konsumenta w sposób eliminujący możliwość jego uszkodzenia w czasie transportu.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 2. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)

Reklamacje

§10.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonani umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 1. Imię i nazwisko,

 2. numer zamówienia

 3. opis niezgodności towaru z umową,

 4. datę zakupu,

 5. protokół szkody,

 6. zdjęcia uszkodzenia towaru

 1. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

 2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: opale@opale.pl lub w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Sprzedającego

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

 4. Zamawiający odsyłając towar zobowiązany jest przesłać go do Sprzedawcy z zachowaniem reguł ostrożności. Odesłanie towaru następuje na prośbę Sprzedawcy, który pokrywa koszty odesłania.

 5. Sprzedający nie uwzględni reklamacji obejmujących pomyłki Zamawiającego popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry towaru, np. rozmiar pierścionka).

 6. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, reklamowany towar zostanie zwrócony Zamawiającemu.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§11.

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Użytkownik lub Zamawiający wyraża zgodę, aby właściciel Sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Użytkownikowi lub Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 2. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 3. Dane osobowe Użytkownika lub Zamawiającego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Poczcie Polskiej firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

 4. Baza danych osobowych Użytkowników lub Zamawiających podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 5. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych.

 6. Użytkownikowi lub Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 7. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika lub Zamawiającego oraz wypowiedzeniem umowy.

 

Postanowienia końcowe

§12.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 3. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014r.

 4. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

Kontynuuj
Wyszukaj
0 szt.